משלוח חינם ברכישה מעל 249 ש"ח

חיפוש

  Alle
  Herrensocken

  Herren
  Funktionssocken

  Herren
  Regenerationssocken

  HERREN 
  ALLTAGSSOCKEN

  Alle
  Damensocken

  Damen
  Funktionssocken

  Damen
  Regenerationssocken

  DAMEN
  ALLTAGSSOCKEN

  This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

  Image caption appears here

  Add your deal, information or promotional text

  תקנון פעילות אינסטגרם

  תקנון פעילות "פעילות עוקבים אינסטגרם –תחרות הגרב הבודדה" (יוני 2024) מטעם רשת "פיצרס"

   (להלן בהתאמה "תקנון הפעילות"; "הרשת")

  1. הגדרות

  למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן: 

  • "עורכת הפעילות"/"החברה" – מ.ב.ס סוכנויות ספורט בע"מ, ח.פ. 512443813, מרחוב המלאכה 8, חולון;
  • "הפעילות"- פעילות נושאת פרסים הנערכת מטעם רשת פיצרס במסגרתה יתבקשו המשתתפים, כהגדרתם להלן, לפרסם מודעה בעמוד הפעילות - הכל כמפורט בתקנון זה;
  • "משתתף"-אדם העונה לכל התנאים המפורטים להלן (במצטבר):
  • אדם שמלאו לו שמונה עשרה  (18) שנים ביום השתתפותו בפעילות.
  • שהינו אזרח ישראל ו/או תושב ישראל תקף עפ"י כל דין;
  • שהשתתף בפעילות, ומילא ועמד אחר כל התנאים המפורטים בתקנון זה, והשאיר את פרטיו בהתאם להנחיות, ופעל על פי ההסברים וההוראות המופיעים בדף הפעילות ובתקנון;

  למען הסר ספק יובהר כי עורכת הפעילות רשאית למנוע ממשתתף להשתתף בפעילות ו/או לפסול משתתף  אשר פעל, לפי שיקול  דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו משתתף פעל באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לחוק ו/או  בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או תקנון האתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית עורכת הפעילות על פי כל דין.

  המשתתף מצהיר כי הוא יודע שהתנאי להשתתפות בפעילות הוא קריאת התקנון והסכמה לתנאיו, וכי עשה כן בטרם השתתף בפעילות, ולא תישמע כל טענה בדבר אי-קריאת התקנון ו/או העדר הבנת הכתוב בו ו/או אי הסכמה לסעיפיו השונים.

  למען הסר ספק, בכל מקום שבו נכתב "משתתף" הכוונה היא גם ל"משתתפת", "והניסוח בלשון זכר הוא למען הנוחיות בלבד .

  • "זוכה"- משתתף שעמד בכל התנאים המפורטים בסעיף 4 להלן.
  • "הפרס"- מארז גרביים מפנק – 6 זוגות גרביים מדגמי Mini Crew, Elite High Performance, Trail,, Everyday (פרס אחד לכל זוכה).
  • "עמוד הפעילות" – עמודil_-אינסטגרם
  • "צוות השופטים" - חבר אנשים, אשר ימונו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ויבחרו את התגובה היצירתית והמעניינת ביותר מבין התגובות השונות שיועלו באתר הפעילות. יובהר, כי שיקול הדעת הסופי בבחירת הזוכה/ים הסופי/ים בפרס נתון לשיקול דעתם הבלעדי ולא לאיש זולתם, ולמשתתף לא תעמוד כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם בחירה כזו או אחרת. לצרכי קבלת החלטה על כל זכייה, השופטים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם.
  • "התקנון" או" תקנון הפעילות" –הוראות תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.
  • "אתר החברה" - feetures.co.il.
  1. פרשנות
   • המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .
   • בכל מקרה של סתירה ו/או  אי  התאמה כלשהי  בין הוראות תקנון זה לפרסומים  אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע בעמוד הפעילות ו/או פרסומים באמצעי התקשורת, למעט הודעה מפורשת על שינוי תנאי התקנון ככל שתפורסם בעמוד הפעילות בלבד, תגברנה הוראות תקנון  זה לכל דבר ועניין, וזאת למעט .
   • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר  לצורכי נוחות בלבד, וכולל גם  פניה בלשון  נקבה ו/ או רבים.
   • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
  2. תקופת הפעילות
   • מיום שני 10.6.24 בשעה 11:00 ועד יום ראשון 16.6.24 בשעה 11:00 (כולל)  (להלן: "תקופת הפעילות").
   • שעוןהחברה הוא השעון הקובע לעניין תקופת הפעילות.
   • מובהר בזאת כי עורכת הפעילות תהא רשאית לשנות ו/או לדחות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר שינוי תקופת הפעילות תפורסם בעמוד הפעילות בסמוך למועד השינוי ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
  3. הפעילות
   • המעוניינים להשתתף בפעילות יתבקש (1) לפרסם תגובה בפוסט התחרות בעמוד הפעילות המסבירה מה הסוד שלכם לשמירה על זוגות הגרביים שלא ילכו לאיבוד?! (להלן: "המודעה") (2) לתייג במודעה את אחד מחבריו (3) לסמן 'עוקב' לעמוד הפעילות  (להלן: "התכנים"). בעצם פרסום התכנים בעמוד הפעילות, מצהיר המשתתף כי הוא בעל הזכויות הבלעדיות בתכנים, כי קיבל את הסכמת חברו לכך שהוא יתויג במודעה, וכן הוא מסכים כי תכניו יוצגו בדף הפעילות של החברה ולא תעמוד למשתתף ו/או לכל אחד המשתתף בתכנים, כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור. 

  עוד יובהר ויודגש כי משתתף שלא ימלא אחר שלושת התנאים המפורטים בסעיף זה, במלואם, השתתפותו תיפסל והוא לא יהיה זכאי לכל פרס, ולא תהיה לו כל טענה בעניין.

  • בעצם השתתפותו בפעילות, מאשר המשתתף ומקבל על עצמו בנוסף לתנאי תקנון זה, גם את תנאי השימוש של רשת "פייסבוק" ו/או "אינסטגרם" ו/או אתר תקנון אתר החברה ו/או מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר החברה – כל אלה במלואם. מובהר בנוסף, כי החברה תהיה רשאית לפסול את המשתתף מהשתתפות בפעילות ו/או מזכייה בפרס במידה ולא יעמוד בתנאי מתנאי השימוש האמורים.
  • מובהר בזאת כי המשתתפים בפעילות נותנים מראש ובעצם השתתפותם בפעילות את הסכמתם לחברה לעשות שימוש בתכנים כראות עינה ולפרסמה באמצעי תקשורת שונים לרבות –אינטרנט – פייסבוק ואינסטגרם, מבלי שהמשתתפים יקבלו תשלום על השימוש האמור. בנוסף, מוסכם שהחברה תהא רשאית לפרסם את שם הזוכה באתר הפעילות.
  • החברה ומי מטעמה רשאים בכל עת במהלך תקופת הפעילות לפסול ולמחוק מדף המותג תוכן מסוים לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת למשתתף  להסרת ספק יובהר כי החברה ו/או מי מטעמה רשאיות, אך אינן חייבות, לנמק את סיבת אי אישור התוכן. בנוסף, החברה ו/או מי מטעמה רשאית לפסול באופן סופי משתתף ספציפי ולמנוע ממנו את האפשרות לזכייה בפרס, מחמת התנהגות בלתי הולמת חוזרת ונשנית ו/או העלאה מכוונת ונמשכת של תכנים הכוללים תוכן אסור, ו/או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתן הבלעדי ולמשתתף כאמור לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
  1. אופן בחירת הזוכים
   • המשתתף אשר יפרסמו את המודעה היצרתית ביותר בהתאם לבחירת צוות השופטים וימסור לחברה פרטים נכונים לצורך מימוש זכייתו יהיה זכאי לפרס, בכפוף למילואי התנאים המפורטים בתקנון (להלן: "הזוכים").
   • כמות הזוכים המקסימאלית הינה זוכה אחד (1) –כאשר בשום מקרה לא יחולקו פרסים נוספים.
   • הפרס הינו אישי לזוכה ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
   • עורכת הפעילות שומרת לעצמה את  הזכות  לעכב  ו/או  לבטל  את הזכייה  מכל  סיבה  שהיא  מוצאת לנכון אם על פי שיקול דעתה הבלעדי יש בהתנהלות המשתתף במשחק משום הפרה של הוראות  תקנון זה  ו/או כל דין הדין ו/או התנהגות פסולה ו/או לא הגונה -  והזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה ו/או מי מטעמה.
  2. אופן מימוש הזכייה
   • בסיום תקופת הפעילות תיצור החברה ו/או מי מטעמה קשר עם המועמד לזכייה בפרס בטלפון ו/או באמצעות הרשתות החברתיות. החברה תנסה ליצור קשר פעם אחת עם המועמד, ובמידה ולא ישיב/ישתף פעולה, זכייתו תבוטל ותעובר למועמד הבא לפי דירוג צוות השופטים. במועד יצירת הקשר ולאחר וידוא פרטי המועמד לזכייה בפרס, החברה ו/או מי מטעמה, תתאם לפי שיקול דעתה, מועד למסירת הפרס למועמד לזכייה בפרס).
   • ככל שלא ניתן יהיה להשיג את המועמד לזכייה ו/או ככל שהמועמד לזכייה בפרס נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או כי קיים חשד כי מועמדותו לזכייה בפרס הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של פריצה לדף המותג) ו/או כי אינו מעוניין לממש את הפרס, ייפסל, ותחתיו יבוא המשתתף שדורג במקום הבא, אשר ייחשב כמועמד לזכייה בפרס  ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה ו/או מי מטעמה.
   • החברה תהיה רשאית לפרסם ברשתות החברות את זהות הזוכה, ובעצם השתתפותו מאשר הזוכה לחברה לעשות זאת מבלי צורך לקבל הסכמה נוספת ומבלי צורך לשלם תמורה נוסף כלשהי.
   • מימוש הפרס יתאפשר עד ליום 6.24. לאחר מועד זה יפקע זכותו של הזוכה לפרס ולא תהינה כל טענה בעניין ביחס לחברה.
   • החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את הפרס ו/או כל אחד ממרכיביו ו/או את כמותו לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
   • האחריות למימוש הפרס היא על הזוכה בלבד. החברה ו/או מי מטעמה אינן ולא תהיינה אחראיות בכל צורה או אופן לקבלה או אי קבלה של הפרס.
  3. הגבלות לגבי העלאת תכנים

  המשתתף מסכים, מאשר ומצהיר לגבי התכנים שאותם הוא העלה, כי:

  • הוא האדם היחיד אשר יצר את התכנים.
  • ידוע למשתתף שחל איסור מוחלט להעלות לדף המותג כל תוכן המפר כל דין או הסכם או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק תכנים אשר שימוש בהם או פרסומם יהווה או עשוי להוות (יחדיו להלן: "תוכן אסור"):
   • הפרה של זכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, מדגמים, זכויות מוסריות או כל זכות קניין רוחני אחרת;
   • הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה או פגיעה בשמו הטוב של אדם ו/או גוף כלשהו;
   • הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה;
   • הפרה של דיני הגנת הפרטיות;
   • הטעיה של צרכן;
   • פרסום גלוי או סמוי למתחרה של החברה או לכל מוצר אחר שאינו מיוצר או נמכר על ידי החברה;
   • פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו;
   • הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות;
   • שקרי, מטעה או מסולף;
   • התחזות לאדם אחר ו/או הולכת שולל משתתפים אחרים;
   • לזהות אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
   • תוכן בעל אופי טורדני, פוגע, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח, בעל אוריינטציה פורנוגראפית או בעל אופי מיני בוטה;
   • עידוד אלימות, אפליה, שנאה או גזענות;
   • חשיפת פרטים של קטין, המזהים אותו, את פרטיו האישיים, מענו ו/או דרכי ההתקשרות עמו ו/או פגיעה בפרטיותו של קטין ו/או פרסום תמונת קטין, ללא אישור הוריו או האפוטרופוס שלו;
   • עידוד התנהגות פלילית או שימוש או פרסום המקים עילה לתביעה או אחריות אזרחית, או העלול לגרום לחברה נזקים;
   • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (worms), ונדלים (vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, וכן תוכנות לא חוקיות ו/או כל תוכן שהינו דואר זבל ( spam) או שעלול לשמש לצורך הפצת דואר זבל;
  • החברה ו/או העוזרת לחברה שומרות לעצמן את הזכות לפסול בכל עת, ולא לפרסם בדף המותג כל תוכן אשר, לפי שיקול דעתן הבלעדי, קיים חשש כי הוא נופל לגדר תכנים אסורים וכן, כל חומר אשר לפי שיקול דעתן הבלעדי של החברה ואו העוזרת לחברה, איננו הולם את מדיניות החברה, בכל שלב, והכל בשל האמור וכן, מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתן הבלעדי של החברה ואו העוזרת לחברה וללא צורך לנמק פעולתן.

   

  1. קניין רוחני

  המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה, לגבי התכנים שאותם העלה לדף המותג בעצמו, ואשר לא הועלו על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, כדלהלן:

  • התכנים במסגרת פעילות זו, הינם מקוריים ונוצרו על ידי המשתתף בלבד, וכי המשתתף הוא בעל כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים (לחילופין, מקום בו צד שלישי יצר את התכנים, קיבל המשתתף את הסכמתו של היוצר כאמור להשתמש בתכנים אלה לשם ההשתתפות בפעילות וכן, קיבל את הסכמתו להעביר לחברה ו/או למי מטעמה את הזכויות בתכנים). המשתתף מצהיר ומתחייב, כי התכנים, חלקם ומקצתם אינם מועתקים מכל גורם כלשהו, לרבות מאתרי אינטרנט אחרים ו/או יצירות אחרות ו/או כל מקור בלתי מוכר אחר ו/או בלתי חתום על ידי אדם אחר, כי לא נעשה כל שימוש שהוא בזכויות צדדים שלישיים, וכי אין בשימוש בתכנים ו/או בהצגתם כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או הפרה של זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.   
  • במשלוח התכנים לחברה מעביר המשתתף לחברה ללא תמורה את כל הזכויות בהם, לרבות כל זכויות היוצרים הנובעות מהם, לבעלותה המלאה והבלעדית של החברה, אשר תהא רשאית לעשות בה שימוש בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך אחרת, וכן להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה – כולן או חלקן – לכל צד שלישי, באתרי אינטרנט, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, ובמגזינים, במדיות דיגיטאליות, ברשתות התקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולוויין, ובכלל זה גם במקרה שהחברה או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שייעשה בתוכן כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לעשות שימוש בתכנים למטרות מסחריות ופרסומיות כלשהן.
  • יובהר ויודגש, כי המשתתף לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לתבוע כל תמורה או פיצוי עבור העברת כל הזכויות בתכנים המרכיבים אותו כמפורט לעיל.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם הזכויות המוסריות בתכנים.
  • המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בגין כל שינוי בתכנים שיתבצע על ידי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי.
  • המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בקשר עם כל שימוש שייעשה בתכנים על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, והכל מבלי לקבל ממנו הרשאה נוספת ו/או לשלם לו תמורה בגין השימוש כאמור.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה מובהר בזאת, כי המשתתף יפצה ו/או ישפה את החברה ו/או העוזרת לחברה, מיד עם דרישתן הראשונה, בגין כל נזק אשר ייגרם להן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה של המשתתף ו/או כל צד ג' שהוא בקשר עם זכויות היוצרים של החברה בתכנים על כל מרכיביהם.
  1. אחריות
   • המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס לפעילות, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה בו ו/או לשימוש והפקת ההנאה מהפרס. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
   • עורכת הפעילות ו/ או מי מטעמה  לא  תהיה אחראית  באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה  לא נקלטו  פרטי  המשתתף במערכת ו/או לא  נקלטו תוכן המשתתף.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה  עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אחראית  על  כל  נזק  ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/ או טעות כאמור.  החברה  אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל  את  יכולתו  של המשתתף להשתתף בפעילות.
   • למשתתף ו/או לזוכה לא תהא כל טענה או זכות כלשהי נגד עורכת הפעילות  ו/או מי מטעמה עקב תקלה  ו/או  טעות, לרבות במקרה של כשל טכני ו/או כשל אנושי, בקשר לכל  נזק  ישיר  ו/או  עקיף, לרבות הוצאות  ישירות ו/או עקיפות שייגרמו  לו  עקב  הפעולות כאמור. המשתתף ו/או הזוכה מוותר בזאת ומראש על כל טענה ו/ או דרישה ו/ או תביעה כלפי החברה ו/או כל מי שפועל מטעמה, בהתרחש מקרה  כאמור. 
   • המשתתף, מסכים ומאשר כי ידוע לו שפעילות זו, הנערכת בהתאם לתקנון זה, משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בפעילות וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה ו/או מי מטעמה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרס כלשהו ו/או מלממש פרס כלשהו, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
   • ההשתתפות בפעילות ומימוש  הפרס הינם באחריותו הבלעדית של  המשתתף ו/או הזוכה, ועורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף ונזק ממוני), ישיר ו/או  עקיף,  הפסד,  אבדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או  מהזוכים בכל הקשור במישרין  או  בעקיפין עם  הפעילות ו/או עם הפרס ו/א ו עם מימושו.
   • עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות בקשר לפרס המוענק במסגרת  הפעילות, לרבות טיבם ואיכותם, ולכל נזק  העלול  להיגרם  לזוכה  בהם ו/או  למי מטעמו  ו/או לכל צד שלישי.
   • בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב (לרבות ביטול או דחייה של משחק הגמר), בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן.
   • המשתתף מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהפעילות כוללת מערכת ממוחשבת, וכי אין כל הבטחה לפעילות תקינה של המערכת הממוחשבת ו/או לקליטת כל הוראותיו במלואן ו/או במועדן, ו/או שתעבורת התקשורת בין המשתתף למערכת הממוחשבת תהיה רציפה ו/או אחידה ו/או מהירה, ולמשתתף ו/או למי מטעמו, אין ולא תהיה לו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
   • החברה ו/או מי מטעמה אינן אחראיות באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת הטלפונים הסלולאריים ו/או מערכת האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת, ואין ולא תהיה להם כל אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של הנתונים אותם הזין המשתתף בפעילות ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, ולא תישאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתתף בפעילות או לכל צד ג' אחר, במישרין או בעקיפין.
  2. מדיניות פרטיות
   • המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו בתחרות הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו ו/או יאספו במהלך התחרות, לרבות התוכן ופרטיו האישיים (להלן: "המידע") ישמשו עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לצורך ניהול התחרות בהתאם לתקנון זה ותקנון הפרטיות המפורסם באתר החברה. המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור.
   • התחרות נושאת תקנון זה עשויה להיות מסוקרת בפלטפורמות ובאמצעי תקשורת שונים, לרבות לצורך קידום מכירות. בהשתתפותו בתחרות מביע המשתתף את הסכמתו הבלתי חוזרת והבלתי מותנית לפרסום התוכן (לרבות זהותו ותמונתו) ולסיקור השתתפותו בתחרות ו/או פרסום התוכן באמצעי התקשורת השונים, ללא כל תמורה, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה, לרבות טענה לזכות מוסרית כלשהי.
  3. שונות
   • בעצם השתתפותו בפעילות, מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את תקנון הפעילות וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, גם את תנאי השימוש של הרשתות החברתיות בהם יפורסם הבנאר/פרסומת להשתתפות בפעילות.
   • ידוע למשתתף כי דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים, והוראות סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973, חלים עליהם, על כן בחירת של החברה הנה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.
   • ההשתתפות בפעילות והזכייה בפרס עשויים להיות מסוקרים באמצעי תקשורת שונים וברשתות החברתיות, לרבות אך לא רק לצורך קידום מכירותיה של עורכת הפעילות. בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הזוכה כי דבר השתתפותם ו/או זכייתם בפעילות,  אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו בכל מדיום שהוא, לרבות אך לא רק, בטלוויזיה, ברדיו, בשילוט, בעיתונות, בדפי האינטרנט של החברה ובאתרי אינטרנט אחרים, ברשתות חברתיות, וכי בעצם השתתפותם בפעילות מביעים הזוכה ו/או המשתתף את הסכמתם לפרסום ו/או צילום שמם ותמונותיהם במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, ובמסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה בכל מדיה ו/או אמצעי תקשורת שתבחר עורכת הפעילות מבלי שהמשתתפים יקבלו תשלום.
   • בכל שאלה שתתעורר במהלך הפעילות, בנוגע לכל תקלה ו/או מצב לא צפוי כלשהו, תהיה עורכת הפעילות הפוסקת הסופית, ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
   • ידוע למשתתפים כי השתתפותם בפעילות זה הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות בפעילות. במידה ויחול שינוי בפרס נשוא זכייה כלשהי, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
   • תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בפעילות, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
   • תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך תקופת הפעילות יעודכן התקנון. החברה רשאית לשנות את מבנה הפעילות, שלביה, פרסיה, תוכנה, מתכונתה ונהליה, תקופתה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה, וכן לצמצמם דרכי ההשתתפות בה. על שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה תינתן הודעה בדף המותג ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא החברה לנכון, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
   • הפעילות אינה קשורה, ממומנת, נתמכת או מנוהלת בכל דרך ואופן על ידי FACEBOOK. כל המידע אשר יימסר על-ידי המשתתף יימסר לחברה ולא ל- FACEBOOK. למשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי FACEBOOK ו/או מי מטעמן בקשר עם פעילות זו.
   • כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, ככל שיחולו בקשר עם ההשתתפות בפעילות או זכייה בה, יחולו על הזוכה וישולמו על ידו .
   • ההשתתפות בפעילות אסורה על החברה, עובדיה, מנהליה, שותפיה ובני משפחותיהם.
   • החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.
   • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט המקומית הייחודית והבלעדית לכל עניין הנוגע להוראות תקנון ו/או הפעילות תהינה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.
   • תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיום הפעילות.
   • עורכת הפעילות שומרת  לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות  תקנון  זה  בכל  עת ומבלי שתהא  צריכה  להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב א ת המשתתפים ממועד פרסומו באתר.
   • למען הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.